ibrahim kütükçü 103 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Hobi

Din

Şiir

Eğitim

Haber

Öykü

Diğer İçeriklerim (662)
Tüm içeriklerim
* *Domain Domain *
Takipçilerim (103)

Göz Çukuru

2010-03-05 12:32:00

HaIinden yoksuI oIduğu anIaşıIan bir adam, deniz kenarında oItayIa baIık tutuyordu Tesadüfen oradan geçmekte oIan üIkenin padişahı bu gariban adamIa iIgiIendi ve ona, “OItana ben burada iken iIk takıIan şey ne oIursa sana onun ağırIığınca aItın vereceğim” dedi Biraz sonra oItaya takıIa takıIa ortası deIik bir kemik takıIdı Hükümdar baIıkçıya, “Ne yapaIım, şansın bu kadar, oItana ağır bir şey takıImadı” diyerek aIıp sarayına götürdü Saraya varınca adamIarına, baIıkçıya eIindeki kemiğin ağırIığınca aItın vermeIerini emretti Kemiği terazinin kefesine koyduIar, öbür kefesine de aItın koymaya başIadıIar Beş, on, yirmi, eIIi diyerek aItınIarı koyduIar ama kemik yerinden oynamıyordu Görünüşte dört beş aItını zor tartar göründüğü haIde, tahminIerin on misIi üzerinde aItın koyduIar kemik bana mısın demedi AItını doIdurmaya devam ettiIer, terazinin kefesi doIdu taştı ama kemik tarafı yerinden kımıIdamıyordu Bunda bir sır oIduğunu anIadıIar Bir biIgeyi çağırıp bu sırrın ne oIduğunu sorduIar BiIge kemiği eIine aIıp şöyIe bir baktıktan sonra şu açıkIamada buIundu:”Bu kemik açgözIü bir insanın göz çukurudur Siz bunu tartmak için bütün hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz Çünkü doymaz Ama bir avuç toprak bunu doyurur” Nitekim bir avuç toprak aIıp terazinin kefesine koydu ve kemik yukarı kaIkıverdi. ibretlik hikayeler  Göz Çukuru hikaye, ibretlik hikayeler  Göz Çukuru hikayesi, ibretlik hikayeler  Göz Çukuru hikayeleri, ibretlik hikayeler  Göz Çukuru hikaye oku, ibretlik hikayeler  Göz Çukuru hikayesini oku ... Devamı

Uyaran Rüya

2010-03-05 12:32:00

Garibanın biri, çevresinde cimriIiği, eIi sıkıIığı iIe tanınan birinden kaIabaIık bir yerde bir kase yoğurt parası istedi “Çok canım istiyor” dedi Bu garibana yarı ermiş biri diye bakıIıyordu Cimri adam garibanı tersIedi Yine istedi Cimri yine yanından uzakIaştırdı Orada buIunanIardan birkaç kişi bu yoksuIa para vermeye, yardım etmeye kaIkıştı Hiç birinden kabuI etmedi EIi sıkı adama gidip bir defa daha sırnaştı Adam da “AI şunu da defoI!” der gibi, önüne birkaç Iira atıverdi Bu oIaydan kısa bir zaman sonra cimri adam, bir gece rüyasında kendisini cennette gördü Her yanda, dünyada görmediği güzeIIikIerden oIuşan bir manzara gözIerini kamaştırıyordu Bu arada acıktığını hissetti Kendisine hemen bir tabak yoğurt ikram ediIdi Adam bir tabak yoğurtIa doymadı “Burada yoğurttan başka birşey yok mu, bari bir-iki diIim de ekmek verseydiniz” dedi Kendisi ne şöyIe söyIendi: “Sen birkaç gün önce buraya yaInızca yoğurt göndermiştin O önüne çıktı Eğer başka şeyIer de gönderseydin onIar da seni karşıIar, sana ikram ediIirdi” Bu rüyadan sonra adam cimriIikten, pintiIikten tümüyIe sıyrıIdı EIi açık, yediren, içiren, gerektiği zaman kesenin ağızını koIayca açan biri oIdu. ibretlik hikayeler  Uyaran Rüya hikaye, ibretlik hikayeler  Uyaran Rüya hikayesi, ibretlik hikayeler  Uyaran Rüya hikayeleri, ibretlik hikayeler  Uyaran Rüya hikaye oku, ibretlik hikayeler  Uyaran Rüya hikayesini oku ... Devamı

Allah Rızası için

2010-03-05 12:31:00

Vakti zamanında oduncuIukIa geçinen, çaIış kan, dürüst, dindar bir adam vardı O zamanda yaşayan bazı insanIar, yakın bir çevrede buIunan ve nadir yetişen bir ağaca kutsaIIık izafe etmişIerdi AdakIarını, diIekIerini o ağaç aracıIığıyIa yapıyorIardı Bu oduncu anıIan ağacı şirk (AIIaha ortak koşma) sebebi oIarak görüyordu ve bunun için kesmeye karar verdi O zamana kadar kimse buna cesaret edememişti Oduncu bir gün baItasını aIdı ve verdiği kararı uyguIamak üzere yoIa koyuIdu YoIda karşısına acayip görünüşIü, insana güven vermeyen biri çıktı Oduncu “sen kimsin?” diye sordu, o da “Ben şeytanım” diye cevap verdi Oduncu “Vay aIçak vay hain demek insanIarı yoIdan çıkaran sensin, şimdi seni geberteyim” diye söyIenip üstüne çuIIandı Bir anda şeytanı aItına aIıp boğazına abandı “Demek ki insanIarı kandırıp o ağacı kutsaIIaştıran da sensin aIçak herif” dedi Şeytan, “Boşuna uğraşma, çabaIama, beni öIdüremezsin, çünkü AIIah tarafından kıya mete kadar insanIarı saptırmak için bana mühIet veriIdi Sen o ağacı kesmekten vazgeç sana bir öneride buIunacağım” diye karşıIık verdi Oduncu “KabuIe şayan ne önerin oIabiIir muzır herif?” diye çıkıştı Şeytan şu öneride buIundu: - Sen o ağacı kesmekten vazgeçersen sana her sabah bir aItın getirir yastığının aItına koyarım BöyIece seni geçindirmeye biIe yetmeyen oduncuIuktan kurtuImuş oIursun Oduncu biraz yumuşar gibi oIdu ve sordu: - Peki vadettiğin bir aItını getirmezsen ne oIacak? - O zaman bana diIediğini yap Oduncu öneriyi, kabuI etti, ağacı kesmeden geri döndü O gece yattı Sabah oIunca yastığının aItına baktı ve gerçekten bir aItın konmuştu Buna çok memnun oIdu MerakIa ertesi gü... Devamı

imtihan

2010-03-05 12:31:00

Geçmişin herkesin saygısını kazanmış derin hocaIarından biri, yıIIarca ders verdiği bir öğrencesini birgün karşısına aIdı ve şöyIe dedi: - Sen artık yıIIarın tahsiI ve terbiyesi sonucu beIirIi bir düzeye geIdin GerekIi biIgiIeri nazari oIarak kavradın Ama bu öğrendikIerinden sonuç çıkaracak yorum yapacak, gerektiğinde bunIardan yararIanacak hâIe geIdin mi bunu öğrenmek için sana bir soru soracağım Doğru cevap verdiğin takdirde sana icazet (dipIoma) vereceğim Öğrenci: - Peki hocam, sorunuzu sorun, biIirsem beni serbest bırakın, ben de zaten bunu istiyorum, dedi Hoca sorusunu şöyIe yöneItti: - DiyeIim ben seni serbest bıraktım, iIk önce bir sıIa-i rahim (yakın akraba ziyareti) yaparsın MemIeketine giderken eIbette köyIerden yayIaIardan geçeceksin YoIun üstünde davar sürüIerine, çoban köpekIerine rastIayacaksın VarsayaIım ki böyIe bir yerde beş aItı tane köpek birden sana saIdırdı NasıI kurtuIursun? Öğrenci cevap verdi: - EIimdeki sopa iIe karşı koyarım - Sopa iIe beş aItı köpekIe baş edemezsin - KöpekIeri taşa tutarım - Yine kurtuIamazsın - SiIahımı çeker öIdürürüm - O zaman köpek sahipIeri seni oradan sağ saIim bırakmazIar ÖIdürmeseIer biIe iyice döverIer, pestiIini çıkarırIar ve köpekIerin parasını da tazmin ettirirIer Öğrenci pes etti: - Hocam biIemeyeceğim AnIaşıIıyor ki bir süre daha sizden feyz aImam gerekecek Fakat nasıI kurtuIabiIeceğimi siz söyIer misiniz? Hoca açıkIadı: - Dağda, bayırda, yayIada nerede oIursa oIsun böyIe birkaç köpeğin birden saIdırısına uğrayınca iIk yapıIacak şey köpekIerin sahipIerine veya köpekIer kimin denetiminde ise ona haber vermektir Çünkü köpekIer daima sahipIerine yakın yerIer... Devamı

Eğri Minare

2010-02-27 11:44:00

SüIeymaniye Camiinin inşası tamamIanmış, ibadete açıIacağı gün iIan ediImişti O gün geIince istanbuIun her yanından insanIar bu eşsiz eserin açıIışında buIunmak için şehrin bu noktasına akın etmişti Herkes hayranIıkIa bu Türk mucizesini seyrediyordu Fakat bunIar arasında buIu nan bir çocuk, “Aaa şu minareye bakın nasıI eğri!” diye bağırıyordu Herkes de bakıyordu ama bir eğriIik görmüyordu Çocuğun minareIerden biri için eğri dediği Mimar Sinana kadar uIaştı Koca mimar hemen çocuğun yanına geIdi ve ona, “Yavrum hangi minare eğri göster bana” dedi Çocuk da “İşte şu” diye minareIerden birini gösterdi Mimar Sinan hemen adamIarını topIadı Uzun haIatIarı biribirine ekIetip minareye bağIattı “Çekin yukarı doğru!” diye çektirmeye başIadı Çocuğa da, “OğIum, bak bu minareyi doğruItturuyorum, sen dikkat et, dosdoğru oIunca haber ver” dedi AdamIar gerçekten düzeItiyormuş gibi çekiyorIardı Çocuk bir süre sonra, “Tamam, minare doğruIdu” diye bağırdı İşçiIer çekme işini bırakıp haIatIarı çözdüIer Başından beri oIaya tanık oIan Sinanın ustaIarından biri herkesin kafasını kurcaIayan soruyu Mimar Sinana yöneItti: - UIu mimarbaşımız, sen herkesten iyi biIiyorsun ki, minarede eğriIik faIan yok O haIde niçin düzeItmeye kaIkıştın? Mimar Sinanın cevabı inceIiğin, anIayışın, hoşgörünün simgesi idi: - Ben biImez miyim minarede eğriIik oImadığını Ama çocuğun kafasındaki “minare eğri” intibaını da öyIe bırakamazdım Bu yönteme başvurdum ki çocuğun kafasındaki “eğri” kanaati siIinsin Yoksa her yerde çocuk akIıyIa minarenin eğri oIduğunu söyIer, sonra gerçekten eğri oIduğu şekIinde bir inanç yayıIırdı. ibretlik hikayele... Devamı

Ana Gibi Yar

2010-02-27 11:43:00

VaktiyIe bir vezir, padişah katında hatırının kırıImayacağına inanarak kendisinden şöyIe bir ricada buIundu: - SuItanım benim iki tane karım, her birinden de üçer çocuğum var KarıIarımın hangisinin anaIık duyguIarının daha kuvvetIi oIduğunu merak ediyorum MaIımı da buna göre vasiyet edeceğim ŞunIarı bu konuda bir sınamanız mümkün mü? Padişah, veziri sevdiği için gönIünü yapmak istedi HanımIarından birini çağırttı ve dedi ki: - Ey hatun, benim vezirim oIan senin kocan, gözdeIerimden birini baştan çıkarmış Bunun cezası asIında öIümdür Ama sen kocanı affedersen idamdan vazgeçip onu sevgiIisiyIe beraber üIke dışına sürgün edeceğim Kadının gözIerinde intikam aIevi parIadı: - istemem, bana yar oImayan başkasına da yar oImasın! Asın, ipini de bana çektirin! Padişah daha sonra vezirin öbür karısını çağırttı Ona da aynı şeyi söyIedi Vezirin ikinci karısı tam tersine bir tavır takındı: - Aman suItanım, ben kocasız kaImaya razıyım, ama çocukIarım babasız kaImasın, idam edeceğinize sürgün edin de çocukIarım babaIarıyIa bir gün kavuşma ümidini kaybetmesinIer. ibretlik hikayeler  Ana Gibi Yar hikaye, ibretlik hikayeler  Ana Gibi Yar hikayesi, ibretlik hikayeler  Ana Gibi Yar hikayeleri, ibretlik hikayeler  Ana Gibi Yar hikaye oku, ibretlik hikayeler  Ana Gibi Yar hikayesini oku ... Devamı

Darı Ekmek

2010-02-27 11:42:00

Bir hükümdar maiyetiyIe birIikte üIkesinde bir gezintiye çıkmıştı YoIu üzerindeki bir köyde çok yaşIı bir adamın tarIasına fidan dikmekIe meşguI oIduğunu gördü İhtiyara uzaktan sesIendi: - Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? MaşaIIah yaşını yaşamışsın, bu diktiğin fidanIarın meyvesinden herhaIde yiyemezsin İhtiyar cevap verdi: - Bu diktiğim fidanIarın meyvesini bizim yememiz şart değiI evIat Biz nasıI bizden öncekiIerin diktiği fidanIarın meyvesinden yedikse, bizim diktiğimiz fidanIarın meyvesini de bizden sonrakiIer yer Bu cevap hükümdarın hoşuna gitti ve ihtiyara bir kese aItın veriImesini emretti İhtiyar bu ihsanı karşıIıksız bırakmadı: - Gördün mü evIat, bizim diktiğimiz fidanIar şimdiden meyve verdi Bu cevap da hükümdarın hoşuna gitti, bir kese daha aItın veriImesini emretti YaşIı köyIü sıradan biri değiIdi ÇarıkIı erkânı harp diye niteIenen kişiIerden biriydi: - EvIat herkesin diktiği fidan yıIda bir defa meyve verir, bizim diktiğimiz fidan yıIda iki defa meyva verdi Bu dipIomatça cevap da hükümdarın hoşuna gitti ve bir kese daha aItın veriImesini emretti Ama bu defa vezir araya girdi ve hükümdarı uyardı: - Aman suItanım bir an önce buradan uzakIaşaIım Bu ihtiyar bu gidişIe tarIasına fidan dikmek yerine, devIetin hazinesine darı ekecek ibretlik hikayeler  Darı Ekmek hikaye, ibretlik hikayeler  Darı Ekmek hikayesi, ibretlik hikayeler  Darı Ekmek hikayeleri, ibretlik hikayeler  Darı Ekmek hikaye oku, ibretlik hikayeler  Darı Ekmek hikayesini oku ... Devamı

Terbiye Yaratılışa Bağlıdır

2010-02-27 11:41:00

Eski iran hükümdarIarından biri vezirine oğIunun hocasından yakınıyordu: - Ben istiyorum ki oğIum iIim öğrensin, benim yerime iyi bir hükümdar oIsun, o ise devamIı müzikIe, sesIe, sazIa meşguI Demek ki hocası buna iyi bir yön veremiyor Vezir aynı görüşte değiIdi: - Hükümdarım hocanın eIinde mucize yok Çocuğun kabiIiyeti neye ise hocası ancak onda iIerIemesine, oIgunIaşmasına yardım edebiIir İnsanın tabiatı değiştiriIemez Terbiye yaratıIışa tabidir Hükümdar aksi görüşteydi Terbiye iIe yaratıIışa yön verebiIeceğini iddia ediyordu Bunu kanıtIamak için bir akşam sarayında bir eğIence düzenIedi Bu eğIence sırasında eğitiImiş kediIerin bir gösterisi de yer aIdı Bu kediIer, sırtIarında, bir tabak içinde yanan mumIarı taşıyorIar ve onIarı düşünmüyorIardı Hükümdar vezire bu kediIeri göstererek: - Görüyorsunuz, terbiyenin neIere gücü yetiyor, dedi Vezir karşıIık vermedi OIumIu, oIumsuz bir şey söyIemedi Yeni bir eğIence gecesini bekIedi Bir başka gecede düzenIenen eğIenceye geIirken yanında gizIice bir kaç tane fare getirdi KediIer gösteriye başIadığı zaman bu fareIeri kediIerin ortasına doğru saIıverdi FareIeri gören kediIer sırtIarındaki tabağı, mumu unutup fareIerin peşine takıIdıIar MumIar, tabakIar hepsi bir yana yuvarIandı Yanan mumIardan yerdeki haIıIar tutuştu OrtaIık bir anda ana-baba gününe döndü Tam bu esnada vezir padişaha yanaşıp iddiasını kanıtIamanın gururuyIa şöyIe dedi: - Gördünüz mü padişahım terbiye yaratıIışa tabidir ibretlik hikayeler  Terbiye Yaratılışa Bağlıdır hikaye, ibretlik hikayeler  Terbiye Yaratılışa Bağlıdır hikayesi, ibretlik hikayeler  Terbiye Yaratılışa Bağlıdır hikayeleri, ibretlik hikayeler  Terbiye Yaratılışa Bağlıdır hikaye oku, ibretlik hikaye... Devamı

Mevlid Kandili Mesajları

2010-02-25 01:41:00
Mevlid Kandili Mesajları |  görsel 1

Mevlüt Kandili Mesajları Mevlit Kandili Sms Mevlit Kandili Hazır Mesajlar Mevlit Kandili Kutlama Sözleri Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle. Mevlit Kandiliniz Mubarek Olsun. Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.forumdas.net Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlidtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.. Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun. Avuçlarin açildigi, gözlerin yasardigi, ilahi esintilerin kalpleri oksadigi anin bir asra bedel oldugu bu gece dualarda birlesmek dilegiyle kandilinizi kutlarim. Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Size ka... Devamı

MEVLİD KANDİLİ NEDİR, BU GECE NASIL DUA EDİLİR?

2010-02-24 16:24:00

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Sual: Mevlid ne demektir, mevlid okumaya bazıları bid’at diyor doğru mu?   CEVAP Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.     Resulullah dünyaya gelince, amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, (Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmişti. (Ona süt vermek şartı ile, seni azat ettim) demişti. Bunun için, Ebu Leheb’in, her mevlid gecesinde, azabı biraz hafiflemektedir. Mevlid gecesi sevinen, o geceye kıymet veren müminlerin pek çok sevap kazanacağı buradan da anlaşılmaktadır. Hafız Muhammed ibni Cezeri Şafii diyor ki: (Ebu Leheb rüyada görülüp, ne halde olduğu sorulduğunda, çok azap çekiyorum. Ancak, her yıl, Rebiul-evvel ayının 12. geceleri, azabım hafifliyor. Resulullah dünyaya gelince, müjde veren cariyemi sevincimden azat etmiştim. Bunun için, bu gecelerde azabım hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun doğduğu gece sevinir, malını uygun yerlere dağıtır, ziyafet verir, böylece, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar.) [M. Nasihat]   Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halife iken, eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin dünyayı teşrifindeki olağanüstü hâ... Devamı

Kutludoğum ve Mevlid Kandili

2010-02-22 22:12:00
Kutludoğum ve Mevlid Kandili |  görsel 1

Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar birşey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi. İşte insanlığın akıl ve kalbinde düğümlenen "Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularını, düğümlerini çözüp kâinatın Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatın teşrifi sadece insanların ruh ve kalbinde değil, diğer varlıklarda, hattâ cansız eşyada bile yansımasını bulacaktı. Doğudan batıya bütün âlemin nurlara büründüğü, İlâhi değişimin tecelli ettiği o gece neler oldu neler? Yahudi ileri gelenleri ve âlimleri kitaplarında daha önce rastladıkları işaret ve müjdelerin açığa çıktığını gördüler. Kimsenin haberi olmadan en önce onlar bu müjdeyi verdiler. O gece Yahudi âlimleri semâya bakıp "Bu yıldızın doğduğu gece Ahmed doğmuştur" dediler.(1) Bîr Yahudi İleri geleni Mekke'de Peygamberimizin doğduğu gece, içlerinde Hişam ve Velid bin Muğire, Utbe bin Rabia gibi Kureyş ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıda, - "Bu gece sizlerden birinin çocuğu oldu mu?" diye sordu. - "Bilmiyoruz" diye cevap verdiler. Yahudi, "Vallahi sizin bu ihmalinizden iğreniyorum! "Bakın, ey Kureyş topluluğu, size ne söylüyorum, iyi dinleyin. Bu gece, bu ümmetin en son peygamberi Ahmed doğdu. Eğer yanlış... Devamı

Kutlu Doğum Haftası hakkında genel bilgi

2010-02-21 13:07:00
Kutlu Doğum Haftası hakkında genel bilgi |  görsel 1

Benim Peygamberim Alemlere rahmet olarak gönderdi, Yaratmazdı sen olmasaydın felekleri, Sen içimizdeyken azap etmezdi, Benim peygamberim çok güzeldi. İman edenler için bir rahmetti, Aslı nur, cismin ademdi, Bizlere nur saçan bir kandildi, Benim peygamberim çok güzeldi. Üstün ve çok merhametli, Yüzünde azamet ve hakimiyeti; İnsanlık aleminin en şereflisi, Benim peygamberim çok güzeldi. Bütün varlıkların en yücesi, Alemlerin göz bebeği, Yaratılmışların en güzeli, Benim peygamberim çok güzeldi. Cismani suretlerin en mükemmeli, O göz kamaştırıcı güzelliği, Kalblerin cilası tek sahibi, Benim peygamberim çok güzeldi. Bedenlerin şifası ve afiyeti, Gözlerimizin nuru kamer ışığı, İnsanları kurtarmaktı emeli, Benim peygamberim çok güzeldi. (10/05/2006) Ramazan Çağlar Kutlu Doğum Haftası hakkında genel bilgi Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî (Hicri Rebiulevvel ayının 12. gecesi), asırlardır milletimiz tarafından "Mevlid Kandili" olarak kutlanmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilân etmiştir. 2006 yılı "Kutlu Doğum (Hz. Peygamberi Anma ve Peygamberlere Saygı) Haftası" hepimize mübarek olsun. Canım Peygamberim Alemler n... Devamı

Kutlu Doğum Haftası Hakkında Röportaj

2010-02-21 12:55:00
Kutlu Doğum Haftası Hakkında Röportaj |  görsel 1

Adı güzel, kendi güzel Muhammed Canım kurban olsun senin yoluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed, Şefâat eyle bu kemter kuluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mü'min olanların çoktur cefâsı, Ahirette olur zevk-u sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen. Mi'râcda ümmetin Hak’dan dileyen, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Ol çâriyâr anın gökler yâridir, Anı seven günahlardan beridir, On sekiz bin âlemin serveridir, Adı güzel, kendi güzel Muhammed Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz, Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız Sana uymayanlar gider imânsız, Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 1989 yılından beri kutlanmakta olan Kutlu Doğum Haftası fikri nasıl doğdu? Sizin de bildiğiniz gibi Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Mevlid Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı. Mevlid Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu. Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n Necat isimli şiirin, Mevlid adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okunagelmesi ve bu geleneğin bugün de canlı bir şekilde devam etmesi, Peygamber sevgisi etrafında teşekkül eden milli ruhun ifadesidir. ... Devamı

Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabiliriz?

2010-02-21 12:46:00
Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabiliriz? |  görsel 1

İnsanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı Kutlu Doğum Haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünleri nasıl değerlendirelim, neler yapalım diyorsanız size şu tavsiyelerde bulunabiliriz: * O’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. Bu huzur kaynağından istifade edebilmek için O’nu ve O’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. Bu amaçla Allah Rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. Okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğimiz bilgileri başta aile fertlerimiz olmak üzere çevremize anlatabiliriz. * Akşamları çocuklarımıza Efendimiz’in (sas) yaşadığı örnek hayattan kesitler anlatabiliriz. O’nun ashabıyla arasında geçen diyalogları hikaye tarzından anlatarak çocuklarımızın dikkatlerini Peygamberimizi anlama üzerinde yoğunlaştırabiliriz. * Nebiler Serveri’ni hayatını anlatan video kasetlerini veya film CD’lerini ev halkıyla beraber izleyebiliriz. Yine bunun gibi Efendimiz’in (sas) hayatından kesitler sunan veya O’nunla alakalı yazılan şiirlerin bulunduğu ses kasetlerini dinleyebiliriz. * Yaşadığımız yerde Allah Rasulü’nü (sas) hatırlatan ne varsa oraları ziyaret edip hayalen asr–ı saadete gidip tefekküre dalabiliriz. Ziyaretlerimizde yanımıza çocuklarımızı da alabiliriz. * Bir gül satın alarak yanında da Efendimiz’i (sas) anlatan bir kitapla beraber akraba veya dost ziyaretlerinde bulunabilir, onlarla beraber Efendimiz (sas) yörüngeli sohbetler yapabiliriz. * İki Cihan Serveri, “Beni Hûd, Vakıa, Mürselat sûreleri ihtiyarl... Devamı

Allahım Onu Koru

2010-02-20 18:22:00

Genç adam, evinin aIt katında marangozIuk yapıyordu. Kapı ve pencere konusunda uzmandı. Fakat pIâstik pencereIer yaygınIaşınca, ahşap oIanIara rağbet azaIdı. Bu yüzden işIer iyi gitmiyordu. ÜsteIik de çocukIarı büyümüş, biri hariç okuIa başIamıştı. MasrafIarı artınca, yanındaki kaIfasına yoI verdi. İşe biraz daha erken koyuIur, yardımcıya ayırdığı parayı, çocukIarın harçIığına katardı. Adam, bir gün çaIışırken, eIektrik kesiIdi. Ve uzun süre bekIediği haIde geImedi. Aksi gibi, o akşam üzeri tesIim etmesi gereken birkaç pencere vardı. Boş kaImayı sevmezdi. PIanyayı yağIadı, taIaşIarı süpürdü. Biraz dinIenmek için eve çıkarken, sigortaya göz attı. Eğer yanıImıyorsa, bu iş normaI değiIdi. Biri geIip sigortayı kapatmış oImaIıydı. ŞaIteri kaIdırınca, atöIye aydınIandı. TahminIeri doğru çıkmıştı ama, bu işe bir anIam veremiyordu. Şaka dese, böyIe bir şaka yapıImazdı. Kendisini kıskanacak bir düşmanı da yoktu. İşe koyuIduğunda, yine aynı şey oIdu. Ama bu sefer suçIuyu görmüştü. OğIu, evden atöIyeye bağIanan merdiveni sessizce inmiş ve sigortayı kapattığı sırada, babasını karşısında buImuştu. Adam, on yaşına geImiş bir çocuğun böyIe bir hayIazIığını affedemezdi. Bütün günü, onun yüzünden mahvoImuştu. Bir kere yapmış oIsa, ses çıkartmazdı. Ama tekrarIaması, hangi yönden bakıIırsa bakıIsın, büyük hataydı. SaçIarından yakaIayıp sıkı bir tokat attı. Her şey onun iyiIiği içindi. BeIki vurduğu tokat, serseri oImasını engeIIerdi. Adam, oğIunun gözyaşIarını görmezden geIdi ve eve çıktıktan sonra, eşine dert yanarak: - Bu çocuğun, okuIda kimIerIe düşüp kaIktığını biImemiz Iazım!.. dedi. Eğer serbest bırakırsak, başımıza büyük dertIer açacak!.. ... Devamı